വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോഴിൽ വടകര റീജിയനിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സ്കൂൾ.

Empowering the Disabled to Face Life With Dignity and Confidence

വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോഴിൽ വടകര റീജിയനിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സ്കൂൾ.