2024 വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ A+ റഹ്മാനിയ വിഎച്ച് എസ് സ്കൂളിന്

Empowering the Disabled to Face Life With Dignity and Confidence

2024 വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ A+ റഹ്മാനിയ വിഎച്ച് എസ് സ്കൂളിന്